Dataskyddspolicy

Website: almtunatapetserarverkstad.com

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande anmärkningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd se vår integritetspolicy som anges nedan i denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dess kontaktuppgifter finns i avsnittet "Information om den personuppgiftsansvarige" i denna integritetspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig i första hand om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Vissa av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling, kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

2. Hosting

Extern hosting

Denna webbplats har ett externt webbhotell. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdföretagets (webbhotell, Hoster) servrar. Detta kan omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbplatsen och andra data som genereras via en webbplats.

Extern hosting sker i syfte att fullgöra avtal med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6.1 b GDPR) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (art. 6.1 f GDPR).

Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten). Samtycket kan återkallas när som helst.

Våra värdar (Hoster) kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina prestationsåtaganden och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantörer:

Miss Hosting AB
Truckgatan 13
442 40 Kungälv
Org.-nr 556732-5336

Loopia AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
Org.nr: 556633-9304

3. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Hänvisning till ansvarig instans

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

Almtuna Tapetserarverkstad AB
Hjalmar Brantingsgatan 22
753 27 Uppsala Telefon:
Tel.: +46 18144268
E-Mail:

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning). I det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 lit. a GDPR eller artikel 9.2 lit. a GDPR, i den mån särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1 GDPR. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land utförs databehandling också på grundval av artikel 49 para. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i GDPR. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Databehandling kan också utföras på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna sekretesspolicy.

Mottagare av personuppgifter

Som en del av vår affärsverksamhet samarbetar vi med olika externa organisationer. I vissa fall är det också nödvändigt att överföra personuppgifter till dessa externa organisationer. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till externa organ om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, om vi är rättsligt skyldiga att göra det (t.ex. vidarebefordran av uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse av överföringen i enlighet med artikel 6.1 lit. f GDPR eller om en annan rättslig grund tillåter överföringen av uppgifter. När vi använder underleverantörer vidarebefordrar vi endast våra kunders personuppgifter på grundval av ett giltigt avtal om orderbehandling. Vid gemensam behandling ingås ett avtal om gemensam behandling.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Den rättsliga grunden i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

Om behandlingen av uppgifterna grundar sig på art. 6 abs. 1 lit. E eller f GDPR, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din särskilda situation. Detta gäller även för profilering som baseras på dessa bestämmelser. Respektive rättslig grund som behandlingen baseras på finns i denna sekretesspolicy. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i fråga om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktmarknadsföring (invändning i enlighet med art. 21 abs. 2 GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte något annat administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

Information, korrigering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

• Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under tiden som granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
• Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
• Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
• Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan härröra från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies gör det möjligt att integrera vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster)

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarnas beteende eller för reklamändamål.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna sekretesspolicy.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

• Typ av webbläsare och webbläsarversion
• Operativsystem som används
• Hänvisande URL
• Värdnamn för den åtkomliga datorn
• Tidpunkt för serverförfrågan
• IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

Vi kommer att lagra de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

5. Plugins och verktyg (Tools)

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Med hjälp av denna tjänst kan vi integrera kartmaterial på vår webbplats.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för att standardisera visningen av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

Vi använder Google Maps för att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten). Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Mer information om hanteringen av användardata hittar du i Googles sekretesspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=sv .

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder vid behandling av uppgifter i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. Externa Länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, s.k. externa länkar. Dessa identifieras med följande symbol: Extern länk

Om du klickar på en av dessa externa länkar kommer du att omdirigeras till tredje parts webbplatser och personuppgifter kan överföras. Operatörerna av dessa webbplatser har sina egna riktlinjer för dataskydd som vi inte har något inflytande över. Vi rekommenderar att du i förväg informerar dig om dataskyddsriktlinjerna på dessa externa webbplatser.


Denna dataskyddspolicy skapades med hjälp av eRecht24 PREMIUM